Δήμος Παύλου Μελά: Εγκρίθηκαν 420.000 ευρώ για πρόγραμμα αναβάθμισης υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Εγκρίθηκε το Έργο «Ανάπτυξη και βελτίωση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον Δήμο Παύλου Μελά», συνολικού προϋπολογισμού 420.000 ευρώ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014 -2020».

Συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης- ΕΤΠΑ)και αφορά στη στοχευμένη αναβάθμιση υφιστάμενων και την ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου Παύλου Μελά, βελτιώνοντας την πρόσβαση, χρήση και ποιότητα ενός πολυδιάστατου φάσματος υπηρεσιών ΤΠΕ, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των δομών του Δήμου στην εξυπηρέτηση του πολίτη και την υποστήριξη της καθημερινότητάς του και οι ευκαιρίες συμμετοχής του στα κοινά.

«Αξιοποιούμε τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ένα έργο που θα επιφέρει ριζικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία βασικών υπηρεσιών και στον τρόπο επικοινωνίας με τον πολίτη, ενώ θα λειτουργήσει ως κινητήριος μοχλός για τον εκσυγχρονισμό και την αναμόρφωση του Δήμου Παύλου Μελά, σε θέματα οργάνωσης διαδικασιών και αύξησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του» σημείωσε ο Δήμαρχος Δημήτρης Δεμουρτζίδης.

Η πρόταση που υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού, Αστικής Ανάπτυξης και Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του Δήμου Παύλου Μελά, με βάση κριτήρια πληρότητας και σκοπιμότητας, κατετάγη σε επιλέξιμη προς χρηματοδότηση θέση και ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας εξέδωσε 26/11/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ένταξης της Πράξης με Αριθμό Πρωτοκόλλου 6553.

Τα οφέλη είναι πολλαπλά, τόσο για τον πολίτη, όσο και για τις ίδιες τις δημοτικές υπηρεσίες, όπως: εξοικονόμηση χρόνου και υλικών πόρων, ευελιξία στις συναλλαγές, απλοποίηση διαδικασιών, διαφάνεια και ενίσχυση της συμμετοχικότητας στη διαμόρφωση των δημόσιων πολιτικών, ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στη δημόσια διοίκηση και τις υπηρεσίες που προσφέρει.

Όλες οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν θα ενσωματωθούν στην Επίσημη Διαδικτυακή Πύλη του Δήμου ως micro site και θα διαλειτουργούν με τα υπάρχοντα υποσυστήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών θα παρέχει τη δυνατότητα για
α) έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση του συνόλου των πολιτών του Δήμου
β) βελτίωση της οργάνωσης και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες
γ) μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης των πολιτών
δ) 24ώρη εξυπηρέτηση των πολιτών, 7 ημέρες την εβδομάδα
ε) περιορισμό της σπατάλης και βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του Δήμου
στ) βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και στατιστική παρακολούθησή τους
ζ) κάλυψη εξειδικευμένων και διαπιστωμένων αναγκών ειδικών ομάδων πληθυσμού του Δήμου με σύγχρονες λύσεις ΤΠΕ, με απώτερο στόχο την επέκτασή τους για λόγους οικονομικότητας, επαναχρησιμοποίησης των λύσεων και διαμοιρασμού των συστημάτων και σε άλλες ομάδες ωφελούμενου πληθυσμού στο μέλλον, ομάδες πολιτών, φορείς, συλλόγους ή για λόγους οριζόντιας δικτύωσης με αντίστοιχα δίκτυα που συνεργάζεται ο Δήμος.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει αναλυτικά τα παρακάτω συστήματα με νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες:

1. Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ενιαίας Πρόσβασης Χρηστών στον Δήμο Παύλου Μελά
Η υπηρεσία ταυτοποίησης έχει σαν στόχο τη διευκόλυνση και απλοποίηση της παροχής νέων υπηρεσιών (π.χ. ηλεκτρονικές πληρωμές) σε ταυτοποιημένους χρήστες. Θα υπάρχει διαβαθμισμένη πιστοποίηση ανάλογα με το αίτημα που θέλει να κάνει ο πολίτης, εάν πχ δεν είναι πιστοποιημένος χρήστης στην πύλη του Δήμου και θέλει να κάνει ένα απλό αίτημα θα μπορεί, να δίνει ένα υποσύνολο από τη βασική πιστοποίηση για να εξυπηρετείται άμεσα ή να συνδέεται (login) μέσω facebook/gmail ή Taxis. Σε περίπτωση αιτήματος ανώτερου επίπεδου (π.χ. για πιστοποιητικά) θα πρέπει να κάνει ολοκληρωμένη πιστοποίηση.

2. Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Πληρωμών
Η υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών για όλες τις βεβαιωμένες και μη οφειλές των πολιτών, όπως πρόστιμα ΚΟΚ, τέλη λαϊκών αγορών, παράβολα, κ.α., θα αποτελέσει μια σύγχρονη διαδικτυακή λύση νέας γενιάς, στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της καλύτερης και αποδοτικότερης λειτουργίας του Δήμου σε ανοιχτά πρότυπα. Στόχος είναι μέσω της διασύνδεσης με το σύστημα οικονομικής διαχείρισης και τις τράπεζες, οι ταυτοποιημένοι πολίτες και επιχειρήσεις (και μέσω TAXIS) να ενημερώνονται και να διεκπεραιώνουν τις οφειλές τους, χωρίς τη φυσική τους παρουσία.

3. Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων με ενσωματωμένες ψηφιακές υπογραφές
Πρόκειται για ένα σύγχρονο διαδικτυακό σύστημα στηριγμένο σε ανοιχτά πρότυπα, με ταυτοποίηση του χρήστη ακόμη και μέσω του TAXIS, με τη χρήση ψηφιακών υπογραφών και με πλήρη συμμόρφωση στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς διακίνησης ηλεκτρονικών δεδομένων, με δυνατότητες όπως: διαδικτυακή αίτηση, πρωτοκόλληση και παραλαβή των απαιτούμενων εγγράφων από τους συναλλασσόμενους, διαχείριση των αποφάσεων συλλογικών οργάνων και ανάρτησή τους στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και την ιστοσελίδα του Δήμου.

4. Ολοκληρωμένη Υπηρεσία ηλεκτρονικής πληροφόρησης για τους φυσικούς και εικονικούς χώρους συναλλαγής του πολίτη
Περιλαμβάνει την εγκατάσταση συστήματος αυτόματης παρακολούθησης της αναμονής των πολιτών σε εικονικούς και φυσικούς χώρους (π.χ. ΚΕΠ) με τη χρήση αισθητήρων βάθους, το οποίο θα τροφοδοτεί ένα σύστημα εξαγωγής στατιστικών. Θα παρέχεται πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο στους πολίτες, μέσω κινητού, αναφορικά με τον εκτιμώμενο χρόνο αναμονής τους, ενώ θα βοηθήσει στην αξιολόγηση των υπηρεσιών του Δήμου.

5. Εφαρμογή Ανώνυμης Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας
Η εφαρμογή, μια διαδραστική πλατφόρμα, θα παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν σε ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και δημοσκοπήσεις που θα θέτει ο Δήμος και να εκφράζουν τη γνώμη τους για θέματα που τους αφορούν άμεσα αλλά και σχετικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων πολιτικών και έργων, με χρήση τεχνολογιών blockchain, διασφαλίζοντας την ανώνυμη συμμετοχή τους και παρέχοντας τη δυνατότητα παρουσίασης των αποτελεσμάτων και του ιστορικού τους.

6. Σύστημα και Εφαρμογή (App) Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης
Το σύστημα και η αντίστοιχη εφαρμογή (Smartphone App), θα καλύπτει τα αιτήματα των πολιτών για άμεση ενημέρωση, συνεχή πρόσβαση, πρόγνωση και εξατομικευμένες ειδοποιήσεις των ευπαθών ομάδων στα δεδομένα του σύγχρονου μετεωρολογικού και περιβαλλοντικού σταθμού μέτρησης αιωρούμενων σωματιδίων που διαθέτει ο Δήμος Παύλου Μελά.
Το σύστημα θα καταγράφει αυτόματα σε πραγματικό χρόνο τις μετρήσεις του σταθμού, παρέχοντας ανοιχτή πρόσβαση στο ευρύ κοινό και τις δημόσιες υπηρεσίες.

7. Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης (e-learning)
Η ανάπτυξη πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκατάρτισης θα εξυπηρετεί πρωτίστως τους μαθητές-ωφελούμενους του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, θα επεκτείνει όμως την ομάδα στόχο, απευθυνόμενη και σε άλλους μαθητές της σχολικής κοινότητας (π.χ. μαθητές που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές του δήμου) καθώς και σε άλλες δομές και ομάδες πληθυσμού του Δήμου Παύλου Μελά, στοχεύοντας στην πρόληψη φαινομένων κοινωνικής ανισότητας και αποκλεισμού.

8. Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ψηφιακού Γραμματισμού
Στην κατεύθυνση ψηφιακού γραμματισμού ατόμων της 3ης ηλικίας, εξοικείωσής τους με τις νέες τεχνολογίες και βελτίωσης της καθημερινότητάς τους, βάσει της διαπιστωμένης ανάγκης που καταγράφηκε στα ΚΑΠΗ του Δήμου, προτείνεται η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ψηφιακού γραμματισμού, μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης.

Μπορεί να σας ενδιαφέρει

Για να ξέρετε: Την 1η Μαΐου 2018 θα ενημερώσουμε την Πολιτική απορρήτου και τους Όρους χρήσης, ώστε να είναι πιο σαφείς και να καλύπτουν τη νέα νομοθεσία περί προστασίας του απορρήτου στην Ευρώπη. Επιλέξτε Αποδοχή για να μας ενημερώσετε ότι συμφωνείτε με τις αλλαγές. Μάθετε περισσότερα.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο