Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Ροδόπη

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης ανακοίνωσε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Έχοντας υπόψη:

-Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 16,34, 52 §2, 104 και 109 του Ν. 2696/99 *Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας*, όπως τροποποιήθηκε με Ν. 4530/2018 και ισχύει σήμερα.
-Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν. 2696/99 *Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας*, όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 52 του Ν. 4313/2014.
-Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 29Α του Ν. 1558/1985 *Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα*, όπως ισχύει.
-Το άρθρο 420 του Π.Κ.
-Το υπ’ αρίθ. 83589 από 18-03-2020 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε. μετά της προσηρτημένης σε αυτό Μελέτης Σήμανσης.
-Την υπ’ αριθ. 4590/20/594199 από 19-03-2020 αναφορά του Τ.Τ. Κομοτηνής και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, σε τμήμα της Εγνατίας οδού περιφερείας μας κατά την διάρκεια εργασιών κατασκευής πλευρικών Σταθμών Διοδίων 1ης φάση στον Α/Κ Ιάσμου (545+576).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

-Την έκδοση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν την τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης: α) στον κλάδο εξόδου από την Εγνατία Οδό προς Ίασμο Ν. Ροδόπης (κλάδος εξόδου Γ΄) του Α/Κ Ιάσμου (545+576), β) στον κλάδο εισόδου του Α/Κ Ιάσμου (545+576) προς την Εγνατία Οδό με κατεύθυνση προς Κομοτηνή Ν. Ροδόπης (κλάδος εισόδου Β΄) και γ) κάθετη οδό του Α/Κ Ιάσμου (545+576) που συνδέει τους οικισμούς Ιάσμου και Διαλαμπής, τμήματα οδών που αστυνομεύονται από το Τ.Τ. Κομοτηνής, λόγω εργασιών κατασκευής πλευρικών Σταθμών διοδίων 1ης φάσης στον Α/Κ Ιάσμου (545+576) για χρονικό διάστημα από 20-03-2020 έως και 08-04-2020.
-Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν: α) στον κάδο εξόδου Γ΄ του Α/Κ Ιάσμου από την χ/θ. 0+072,23 έως χ/θ. 0+297,26, β) στον κάδο εισόδου Β΄ του Α/Κ Ιάσμου από την χ/θ. 0+055,61 έως χ/θ. 0+324,31 και γ) στο ρεύμα κυκλοφορίας από Ισόπεδο Κόμβο Ιάσμου προς Ίασμο σε μήκος-διάνυση εκατό (100) μέτρων.
-Η κυκλοφορία των οχημάτων δεν θα επηρεαστεί με την έκδοση της παρούσα απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
-Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα (τοποθέτηση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης κ.λ.π.) για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και να εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 9 και 47 του Ν. 2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της υπ’ άριθ. ΔΟΜΕΟ/Ο/613 (ΦΕΚ 905/20-05-2011) Απόφαση του κ. Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της Εγκεκριμένης Μελέτης Σήμανσης της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ Α.Ε.
-Οι εργασίες να εκτελούνται μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας και σε καμία περίπτωση να μην διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί του αυτοκινήτου Εγνατίας Οδού.
Να μην εκτελεστούν εργασίες κατά τις επίσημες αργίες και εορταστικές περιόδους όπου παρουσιάζεται αυξημένη κίνηση της κυκλοφορίας των οχημάτων (15Άυγουστου, κ.λ.π.) ενώ σε κάθε περίπτωση οι εργασίες να εκτελούνται κατόπιν προφορικής συνεννόησης και έγκρισης του Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής, προκειμένου αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων συνέπεια τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων (εκδηλώσεων, δυσμενών καιρικών συνθηκών κ.λ.π) και να γνωστοποιούνται εγγράφως στην Διεύθυνση μας.

Άρθρο 2ο

-Οι διατάξεις του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, ισχύουν από την Παρασκευή 20-03-2020 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999, «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3542/2007, και θα διαρκέσουν μέχρι και την Τετάρτη 08-04-2020 και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων με μέριμνα και ευθύνη της εταιρίας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» η οποία υποχρεούται για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης. Επισημαίνεται ότι η διευθύνουσα επιχείρηση του εν λόγω έργου είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
-Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 4530/2018.
-Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στο Τμήματος Τροχαίας Κομοτηνής που έχει κατά τόπο και καθ’ ύλη αρμοδιότητα.
-Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης διώκονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 16 και 104 του Ν. 2696/1999 *Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας* όπως τροποποιήθηκε ισχύει σήμερα. με το Ν. 4530/2018.

Μπορεί να σας ενδιαφέρει

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More