Τροπολογία: Ποιους αφορά η επέκταση της καταβολής αναδρομικών για τα ειδικά μισθολόγια

Επεκτείνεται με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή η καταβολή των αναδρομικών για τα ειδικά μισθολόγια και στα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού διδακτικού προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), καθώς και στους ερευνητές του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).

Επίσης, με την ίδια τροπολογία επεκτείνεται η καταβολή των αναδρομικών και στους υπαλλήλους του διπλωματικου κλάδου του υπουργείου Εξωτερικών και στο λοιπό προσωπικό.

Πότε θα καταβληθούν τα αναδρομικά

Έως τις 27 Ιανουαρίου 2019 θα πρέπει να έχουν καταβληθεί εφάπαξ σε περίπου 250.000 εν ενεργεία λειτουργούς του Δημοσίου αμειβόμενους με ειδικά μισθολόγια, τα αναδρομικά που δικαιούνται με βάση τα όσα προβλέπουν τα άρθρα 10-14 του πρόσφατα ψηφισθέντος ν. 4575/2018. Η προθεσμία αυτή ορίζεται σε όλες τις κοινές υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες ανάβει το «πράσινο φως» για την καταβολή των αναδρομικών.

Οι εν λόγω εφαρμοστικές αποφάσεις, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προβλέπουν, συγκεκριμένα, τα εξής:

1) Το αργότερο μέχρι τις 27/1/2019 θα καταβληθούν εφάπαξ ποσά αναδρομικών σε 5 γενικές κατηγορίες εν ενεργεία λειτουργών του Δημοσίου, που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια: τους ενστόλους, τους ιατρούς του ΕΣΥ, τους καθηγητές και ερευνητές των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, τους δικαστικούς λειτουργούς και τους μουσικούς των κρατικών ορχηστρών.

2) Τα αναδρομικά θα καλύπτουν ποσά αποδοχών τα οποία, σύμφωνα με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, περικόπηκαν παρανόμως (βάσει διατάξεων του ν. 4093/2012) και αφορούν τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα:
α) από 1-8-2012 έως και 31-12-2016, για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής,
β) από 13-11-2014 έως και 31-12-2016, για τους ιατρούς του ΕΣΥ, τους ιατρούς και οδοντιάτρους Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, τους επικουρικούς ιατρούς και τους έμμισθους ειδικευόμενους και εξειδικευόμενους ιατρούς,
γ) από 1-1-2015 έως και 31-12-2016, για τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.) και το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), στα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), στα μέλη του Διδακτικού και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (ΑΕΑ), στους ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες (ΕΛΕ) των ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13α του ν. 4310/2014, καθώς και των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών,
δ) κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 έως και 31-12-2016 για τα μέλη του μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής,
ε) κατά το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 έως και 30-06-2014, για τους δικαστικούς λειτουργούς και τα μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

3) Στις περιπτώσεις που δικαιούχοι ήταν εν ενεργεία κατά ένα μέρος από τα παραπάνω χρονικά διαστήματα η εκκαθάριση και πληρωμή των αναδρομικών θα γίνει από την Υπηρεσία, στην οποία υπηρέτησαν κατά τον χρόνο της ενέργειας (συμπεριλαμβανομένου του χρονικού διαστήματος των τρίμηνων αποδοχών, σε περίπτωση επιλογής τους).

4) Για τον υπολογισμό των αναδρομικών θα λαμβάνονται υπόψη ενδεχόμενες υπηρεσιακές μεταβολές των δικαιούχων που είχαν μισθολογικές συνέπειες και έλαβαν χώρα κατά τα παραπάνω χρονικά διαστήματα. Έτσι, σε κάθε περίπτωση θα προσαρμόζεται αναλόγως το ποσό που αφορά το εν λόγω διάστημα.

5) Το εφάπαξ χρηματικό ποσό των αναδρομικών κάθε δικαιούχου θα υπόκειται στις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία ασφαλιστικές και λοιπές κρατήσεις που ίσχυαν κατά τα παραπάνω χρονικά διαστήματα.

6) Επί του καταβαλλόμενου εφάπαξ χρηματικού ποσού αναδρομικών θα διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20%, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013. Ως χρόνος κτήσης του ως άνω ποσού θεωρείται το φορολογικό έτος 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4172/2013.

7) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δικαιούχοι των αναδρομικών έχουν λάβει σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων ποσά που αντιστοιχούν σε αυτά που θα λάμβαναν εάν δεν είχαν μεσολαβήσει οι μισθολογικές διατάξεις του ν. 4093/2012, τα ποσά αυτά θα συμψηφίζονται με τα εφάπαξ χρηματικά ποσά αναδρομικών που προβλέπεται να λάβουν βάσει των κοινών υπουργικών αποφάσεων, εξαιρουμένων των σχετικών επιδικασθέντων τόκων. Ο εν λόγω συμψηφισμός θα λάβει χώρα και κατά την εκτέλεση σχετικών δικαστικών αποφάσεων που τυχόν θα εκδοθούν μετά την ημερομηνία εφάπαξ καταβολής του εν λόγω χρηματικού ποσού, εφόσον αυτές αναφέρονται (εν όλω ή εν μέρει) στο ίδιο χρονικό διάστημα.

8) Σε περίπτωση θανάτου προσώπου που βρισκόταν στην ενέργεια για ολόκληρο ή μέρος του οριζόμενου κατά περίπτωση χρονικού διαστήματος, το χρηματικό ποσό που του αναλογεί, ενόσω ήταν στη ζωή, θα καταβληθεί στους νόμιμους κληρονόμους με την υποβολή στον εκκαθαριστή, των προβλεπόμενων κατά τις κείμενες διατάξεις νομιμοποιητικών εγγράφων. Η εν λόγω καταβολή θα διενεργείται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος και δύναται να λάβει χώρα και πέραν της 27ης Ιανουαρίου 2019.

9) Το καθαρό κόστος που θα προκαλέσει στον κρατικό προϋπολογισμό η καταβολή των αναδρομικών στις παραπάνω 5 κατηγορίες εν ενεργεία λειτουργών του Δημοσίου θα ανέλθει σε 592,178 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα:

  • 363 εκατ. ευρώ θα δοθούν στους στρατιωτικούς, τους αστυνομικούς, τους πυροσβέστες και τους λιμενικούς,
  • 114,3 εκατ. ευρώ θα χορηγηθούν στο ιατρικό προσωπικό του ΕΣΥ,
  • 79,1 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν στο προσωπικό των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ,
  • 34,308 εκατ. ευρώ θα πληρωθούν στους δικαστικούς,
  • 1,47 εκατ. ευρώ θα δοθούν στους μουσικούς που απασχολούνται στις κρατικές ορχήστρες.

Η κοινή υπουργική απόφαση για την καταβολή των αναδρομικών στους συνταξιούχους δημοσίους λειτουργούς των παραπάνω 5 κατηγοριών θα εκδοθεί σύντομα.

Πληρωμή συνταξιούχων

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αναδρομικά των συνταξιούχων θα πληρωθούν πριν από τα Χριστούγεννα μαζί με τις συντάξεις του Δημοσίου, δηλαδή στις 19 Δεκεμβρίου. Θα περιληφθούν όμως σε ξεχωριστό ενημερωτικό και όχι στο εκκαθαριστικό με την πληρωμή της σύνταξης.

Πηγή: naftemporiki.gr

Μπορεί να σας ενδιαφέρει

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Για να ξέρετε: Την 1η Μαΐου 2018 θα ενημερώσουμε την Πολιτική απορρήτου και τους Όρους χρήσης, ώστε να είναι πιο σαφείς και να καλύπτουν τη νέα νομοθεσία περί προστασίας του απορρήτου στην Ευρώπη. Επιλέξτε Αποδοχή για να μας ενημερώσετε ότι συμφωνείτε με τις αλλαγές. Μάθετε περισσότερα.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο